• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Afdrukken

Algehele verborgen malaise in Krasnapolje

. Posted in Kindertehuis

Algehele verborgen malaise in Krasnopolje
De overheid normaliseerde de radioactieve waarden

Eric Duffels is projectleider kindertehuis (en alles wat daarmee samenhangt) voor Tsjerkin. Hij is deskundig op het gebied van hulpverlening vanwege zijn werk voor de RIAGG. Samen met zijn vrouw Mieke komt hij regelmatig in Krasnopolje. Het paar heeft intensief contact met de bevolking en weet zo ook goed wat er speelt. Eric en Mieke constateerden bij hun bezoek, afgelopen zomer, dat de ramp alleen maar groter wordt voor de bevolking……

 

door Mieke en Eric Duffels

 

De Wit Russische overheid heeft het officiële rampgebied van Tsjernobyl ingeperkt. Alleen gebieden waar het voor mensen al verboden was om te verblijven (de zogenaamde verboden zones) worden nu nog aangemerkt als rampgebied. Dit betekent dat de gebieden waar de mensen na de explosie van reactorvat 4 in Tsjernobyl heen zijn gegaan en waar extra financiële steun vanuit de overheid heen ging, nu als gebieden gezien worden waar het leven genormaliseerd is met de voor de mens aanvaardbare radioactieve stralingswaarden.

 

Mag het zo zijn dat het leven weer haar normale loop heeft genomen? Mensen willen en moeten tenslotte overleven. De gevolgen van de nucleaire ramp zijn in de evacuatiegebieden nog steeds indringend onder de bevolking aanwezig. Het was die financiële tegemoetkoming vanuit de overheid waardoor de nood van de geëvacueerde en autochtone bevolking enigszins kon worden gelenigd. Een bevolking die als gevolg van de evacuatie een verdubbeling in inwonertal liet zien, inclusief het leed wat de mens was overkomen, kon en kan nu nog slechts overleven wanneer hiertoe middelen beschikbaar zijn. Door het besluit van de overheid is deze financiële tegemoetkoming ingetrokken. Een uiterst efficiënte maatregel, vanuit de overheid gezien, want er hoeft geen geld meer besteed te worden aan de gevolgen van de ramp in Tsjernobyl, want voor de ontvolkte gebieden was en is er toch ook geen geld nodig! Hiermee heeft de overheid de ramp in Tsjernobyl opgelost; er hoeft niet meer over gepraat te worden! Formeel wordt er dan ook niet meer over gesproken.

 

Het afgelegen gebied rondom Krasnopolje

Een van deze 'gezond verklaarde'gebieden is het rayon Krasnopolje. Hier wordt overleven door de getroffen maatregel dus zeer problematisch, ook al is er ogenschijnlijk meer welvaart ontstaan door de tot dusver verstrekte overheidssubsidie en de stimulans voor het ontstaan van kleine winkeltjes. Het assortiment aan producten is uitgebreid, maar door inkrimping van het besteedbaar inkomen nu zijn deze producten voor weinigen betaalbaar. Wanneer dit zo blijft, zal sluiting van een aantal winkeltjes het gevolg zijn. Terug naar af!! Krasnopolje, een plaats waar het steeds minder aantrekkelijk wordt om er te wonen!! Maar daar wordt niet naar gevraagd; je woont er en je zult er iets van moeten maken. Ook als de overheid de overheidsvoorzieningen gaat minimaliseren. Hierdoor dreigt het fatalisme en de hiermee gepaard gaande verloedering onder de bevolking toe te nemen. Aanwijzingen hiervan zijn volop waar te nemen: intimidatie, openbare agressie, (kinder)prostitutie, toename van geslachtsziekten, zoals syfilis e.a. en natuurlijk de gigantische verslavingsproblematiek.

 

streekziekenhuis gaat sluiten

Een van de gevolgen van dit beleid is het sluiten van een belangrijk onderdeel van het ziekenhuis, n.l. de afdelingen chirurgie, interne geneeskunde, röntgendiagnostiek en de fysiotherapeutische voorzieningen. De afdeling kindergeneeskunde blijft in takt, omdat de kinderproblematiek nog steeds gigantisch groot is. Toch treft het sluiten van de genoemde afdelingen ook de afdeling kindergeneeskunde. Het een en ander betekent dat er in voorkomende situaties uitgeweken moet worden naar een streekziekenhuis in Tsjerikov, ca. 30 km verderop. Dit betreft dan de kleinere medische ingrepen; voor de ingewikkelde meer intensieve medische problematiek moet worden uitgeweken naar het 150 km verderop gelegen ziekenhuis in Mogilov. Een voor de bewoners van Krasnopolje belangrijke medische voorziening verdwijnt dus per oktober a.s.; een beperkte EHBO-functie wordt slechts in stand gehouden en ook al mag de kinderafdeling blijven bestaan; behandeltechnisch gezien is dit ver onder de maat! Alleen al het chronische tekort aan medicamenten en verbandmiddelen! Dit betekent voor Krasnopolje niet alleen een functieverlies op medisch gebied, maar ook op sociaal gebied. Immers er vallen ontslagen! In een toch al fatalistische samenleving maakt dat het vertrouwen in de toekomst steeds kleiner wordt.

 

tie leefgroepen in het kindertehuis

Eveneens wordt er bezuinigd middels personeelsinkrimping in het kindertehuis. De nu bestaande drie kindergroepen worden teruggebracht naar twee. De groepsgrootte wordt hierdoor verhoogd. Gelet op de problematiek van de kinderen is dit een onverantwoorde ingreep, de geweldige inspanning van de medewerkers ten spijt. Want dat moet worden gezegd; de leefsituatie en sfeer zijn fantastisch. Met eigengemaakte middelen worden de kinderen sociaal geactiveerd en kunnen zich ontwikkelen. Een ramp als dit zou verdwijnen; dit zou een directe schade betekenen voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen. Laat dan de kinderen in hun verre van volmaakte gezinssituatie! Een kindertehuis zonder toegevoegde behandelmogelijkheden leidt slechts tot een opvoedingsklimaat van "instituutkinderen", een verre van florissant vooruitzicht!

De personeelsinkrimping houdt tevens ontslag in voor een aantal medewerkers! Opnieuw, maatschappelijk gezien in Krasnopolje: een aderlating. Uit therapeutisch oogpunt bezien een dramatische inperking van de hulpverleningsmogelijkheden, want ook hierdoor worden de activiteiten met kinderen en de ouders van de kinderen tot een minimum teruggebracht. Hierdoor kan nog nauwelijks gesproken worden over een behandeling, welke noodzakelijk is voor een eventuele thuisplaatsing van de kinderen. Gezinsgerichte behandeling is een must! Huisbezoeken moeten worden geïntensiveerd, want anders bereik je, letterlijk en figuurlijk, de ellende niet waar de gezinnen in verkeren. De vicieuze cirkel van perspectiefloosheid, waarin ze veelal verkeren, moet ter plekke - dus thuis - doorbroken te worden.

Deze, voor mijn Wit Russische collega's, nieuwe manier van hulpverlening aan gezinnen is juist opgestart. De collega's zijn hierover enthousiast en willen deze activiteiten graag doorzetten, na een eigen intensieve inspanning voor het volgen van een bijscholingstraject, omdat zij ervaren dat samenwerking met ouders onmisbaar is voor een eventuele gezinshereniging. Wanneer deze activiteiten zouden wegvallen, is dit dramatisch voor het perspectief biedende karakter van de hulpverlening aan kinderen en gezinnen. De collega's zijn hiervan overtuigd, nu nog de beleidsmakers!

Vertalen

Dutch Belarusian English German Russian

Contact

Dhr. R.de Wilde
Secretaris Stichting Tsjerkin
Hendrick de Keyserlaan 2
7425 NH Deventer

tel: 0570-65 11 81
bankgegevens:
IBAN             NL50RABO0384553133
SWIFT/BIC    RABONL2U 

KvKnr. 41245122
RSIN 8030.31.130

Contactformulier

Sponsor

Boschland accountants en adviseurs verzorgt de jaarrekening van Stichting Tsjerkin

Koersen

Ons adoptiegebied Perkovitsji

Tsjerkin in Krasnopolje